Aivars-and-Katrina

Aivars Andersons and Katrīna Krīgere, Lisa Shapiro Award Winner 2017

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy & Terms.
I Accept

A tribute written for Aivars Andersons and Katrīna Krīgere, written by: Jaya Bhumitra, Animal Equality

Aivars Andersons and Katrīna Krīgere are the co-founders of Dzīvnieku brīvība (2012), a nonprofit animal advocacy organization in Latvia working to end animal suffering in industrial agriculture, fur farming and the entertainment industry. I met these powerful activists at the Open Wing Alliance Summit in Warsaw, Poland and was astonished by what they have achieved–for hens and other exploited animals–with little financial support and virtually no staff. Dzīvnieku brīvība conducts undercover investigations, coordinates outreach and public education campaigns, lobbies governmental bodies to secure stronger laws for animals, participates in corporate outreach and pressure campaigns to secure meaningful animal welfare policies, and engages with media to raise the profile of animal issues in Latvia.

Though Aivars and Katrīna have primarily worked as volunteers with little funding, they’ve made amazing strides with three campaigns. First, is their effort to end the use of cages in the egg industry: In September 2016, Dzīvnieku brīvība documented conditions of caged hens in Balticovo JSC, Latvia’s and Northern Europe’s largest egg manufacturer. The group continues to pressure companies across Latvia and Eastern Europe to ditch the cruel confinement system. Second is their effort to end the fur industry: In 2012 and 2014, Dzīvnieku brīvība captured conditions in six Latvian fur farms, revealing horrific animal abuse. The group has participated in international marches to protest the fur industry. Third is their effort to end the use of animals in the circus: Following extensive campaigning including more than 50 protests, tens of media clips, and intensive lobbying of state institutions, Dzīvnieku brīvība succeeded in convincing the Latvian Parliament to ban the use of wild animals in circuses in June 2017!

Despite few resources, Aivars and Katrīna have built Dzīvnieku brīvība into the foremost animal protection group in Latvia and the one of the greatest groups in Europe. They are truly unsung heroes and incredibly deserving of the prestigious Lisa Shapiro Award. I’m excited to congratulate them on all their work so far and to see how much more they will accomplish in the next five years!

A tribute written for Aivars Andersons and Katrīna Krīgere, written by: Jaya Bhumitra, Animal Equality
Translated by: Marta Turkopule

Aivars Andersons un Katrīna Krīgere kopā ar domubiedriem 2012. gadā nodibināja dzīvnieku aizsardzības organizāciju “Dzīvnieku brīvība”, kura strādā, lai izbeigtu dzīvnieku ciešanas rūpnieciskajā lopkopībā, kažokzvēru audzēšanā un izklaides industrijā. Es satiku šos spēcīgos aktīvistus “Atvērtā spārna” (Open Wing Alliance) sammitā Varšavā, Polijā un biju pārsteigta par to, cik daudz viņi ir sasnieguši – dējējvistu un citu dzīvnieku labā – ar nelielu finansiālo atbalstu un bez neviena algota darbinieka. “Dzīvnieku brīvība” publisko slepenus pētījumus no fermām, organizē sabiedrības izglītošanas kampaņas, lobē valdības iestādes, lai nodrošinātu dzīvniekiem labvēlīgākus likumus, ved sarunas ar uzņēmumiem un rīko kampaņas, lai nodrošinātu nozīmīgas apņemšanās no uzņēmumiem ieviest augstākus labturības standartus dzīvniekiem, un sadarbojas ar medijiem, lai pievērstu lielāku uzmanību ar dzīvniekiem saistītajiem jautājumiem Latvijā.

Lai arī Aivars un Katrīna galvenokārt ir darbojušies kā brīvprātīgie ar pavisam nelieliem finansiāliem līdzekļiem, viņi ir guvuši ļoti lielus panākumus ar trim kampaņām. Pirmkārt, viņu centieni pielikt punktu sprostu izmantošanai olu industrijā: 2016. gada septembrī “Dzīvnieku brīvība” publicēja materiālus no lielākā olu ražotāja Latvijā un Ziemeļeiropā A/S „Balticovo” dējējvistu novietnēm. Šobrīd viņi turpina kampaņu, lai pārliecinātu uzņēmumus Latvijā un Austrumeiropā atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas. Otrkārt, centieni apturēt kažokzvēru industriju Latvijā: 2012. un 2014. gadā “Dzīvnieku brīvība” publicēja materiālus no sešām Latvijas zvēraudzētavām, atklājot šausminošos dzīvnieku apstākļus fermās. Organizācija ir piedalījusies arī starptautiskos gājienos, lai iestātos pret kažokzvēru industriju. Treškārt, darbs pie aizlieguma izmantot savvaļas sugu dzīvniekus cirkā: pēc apjomīgas kampaņas, kuras ietvaros tika rīkoti vairāk nekā 50 protesti, tika lobētas valsts institūcijas, kura ieguva plašu mediju uzmanību, “Dzīvnieku brīvība” 2017. gada jūnijā panāca aizliegumu izmantot savvaļas sugu dzīvniekus cirkā.

Par spīti nelielajiem līdzekļiem, Aivars un Katrīna ir panākuši, ka “Dzīvnieku brīvība” ir kļuvusi par vadošo dzīvnieku aizsardzības organizāciju Latvijā un vienu no lielākajām organizācijām Eiropā. Viņi ir patiesi pelnījuši prestižo Līzas Šapiro balvu. Es no sirds priecājos viņus apsveikt ar padarīto un nevaru sagaidīt, kad redzēšu, cik daudz viņi paveiks tuvākajos piecos gados.

See Aivars Andersons and Katrīna Krīgere in action.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy & Terms.
I Accept